De tunge løftene må vi ta sammen

Det er viktig å huske at det er våre barn og vårt ansvar å sikre at de får den utdannelsen de trenger for å vokse og utvikle seg. Ved å engasjere oss og jobbe sammen, kan vi skape en positiv forandring og sikre en bedre undervisning for våre barn. Skeiv teori gir et ensidig verdensbilde uten vitenskapelig forankring. Det er vi som voksne foreldre og besteforeldre som kan utgjøre forskjellen. Det er vi som må ta de tunge løftene. 

HUSK! At selv små handlinger kan ha en stor effekt.

Det kan være å starte en samtale med venner, kollegaer og familie om viktigheten av en balansert utdannelse, vitenskapelig tenkning, eller å dele informasjon på sosiale medier om idéer og teorier som har potensial til å skade barnas naturlige utvikling. Et lite månedlig støttebeløp til noen som jobber med dette vil med mange nok utgjøre store forskjeller. 

Vi trenger å stå sammen for å skape en bedre fremtid for våre barn, familiene og for samfunnet som helhet.

Foreldrenes ansvar og muligheter

Foreldre sitter på mest ansvar for sine barn, og bør gå sammen med andre foreldre for å informere hverandre om hva deres barn skal få av undervisning i fra skolebøkene. Sammen er det enklere å fordele oppgaver og man står stødigere i mot press og påvirkning. Ved behov kan dere be om bistand fra Foreldrenettverket eller Kristent Ressurssenter.

Les mer
  • Det er mulig å bytte til private eller ideelle skoler som (enda) er underlagt andre regler enn offentlige skoler.

  • Du kan be om fritak fra undervisning som omhandler kjønnsidentitet og skeiv teori.

  • Be skolen om å redegjøre for hvordan de har planlagt å undervise i kjønnsidentitet.

  • Be om at det undervises på en vitenskapelig måte med kritisk tenkning sett fra flere sider, dersom du ikke er fornøyd.

  • Be skoleeier, kommunestyret med lokale politikere om å ta opp en sak om å ikke kjøpe inn bøker som tilsidesetter biologi.

  • Du kan starte et innbyggerinitiativ, som betyr at du med noen hundre signaturer kan kreve å få en sak behandlet i kommunestyret.

Mer om innbyggerforslag:

“Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig.”

Kommunen er skoleeier i kommunale skoler, og de er ansvarlig for innkjøp av skolebøker. Derfor betyr det at politikerne i din kommune er ansvarlige for innkjøpet. Det er de kanskje selv ikke klar over, men det er nedfelt i loven. Derfor kan et innbyggerforslag (eller et forslag fra en lokalpolitiker) bli politisk behandlet. Forslaget kan være at “kommunestyret skal sikre at innkjøp av skolebøker formidler kjønn på en vitenskapelig måte som ivaretar biologisk kjønnsforståelse.”

 

Et annet forslag kan være at “skoleeier sikrer at dersom skolebøker ikke finnes med de beskrevne kriteriene, utarbeides et standardisert undervisningsopplegg som ivaretar vitenskapelig og kritisk tenkning i henhold til Opplæringsloven §1-1 rundt kompetansemålene”.

Skolens ansvar og læreres handlingsrom

Skolens er pålagt et stort ansvar. Ifølge opplæringslovens formålsparagraf skal skolens opplæring fremme vitenskapelig tenkemåte. I tillegg er formålet med opplæringen at elevene skal lære å tenke kritisk. I forbindelse med det som kommer fram i nyere lærebøker, kan en se at innholdet ikke er i tråd med opplæringsloven. Nedenfor er info rettet spesielt til lærere.

Les mer

Læreplanens verdigrunnlag understreker at skolen skal støtte utviklingen av den enkeltes identitet og gjøre elevene trygge på eget ståsted. Den enkelte skal også anerkjennes og bli inkludert i et mangfoldig felleskap.

 

Unngå “mangfold” som brekkstang for ideologi

Å verdsette mangfoldet i elevgruppen er noe vi støtter. «Mangfold» må likevel ikke brukes som et argument for å gjøre skolen til en ideologisk kamparena. Vi mener at skolen heller ikke skal være et sted hvor aktivistorganisasjoner og sexpolitiske organisasjoner skal gis en plattform.

Vi tror innholdet i læremidlene som er dokumentert på denne nettsiden vil bryte med mye av det overordnet del av læreplanverket pålegger. Den nye læren om kjønn vi finner i læremidlene, vil slik vi ser det ikke være til «barns beste», men vil kunne medføre negative konsekvenser for identitetsutviklingen og livsvalg senere i livet. 

 

Lærere er ikke forpliktet til lærebøkene

Vær oppmerksom på at læreplanen også påpeker at skolen har et overordnet ansvar når det gjelder å tilrettelegge for samarbeid med hjemmet. Skolen har også et ansvar for å gi foreldre og foresatte nødvendig informasjon, og de skal få mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag. 

Foreldre og foresatte bør derfor ha tillitt og forventning til at skolen tar seg tid til å lytte til deres synspunkter og meninger, også når det gjelder innholdet i undervisningen om kjønn. Det er skolens hovedansvar å sørge for at opplæringen blir gitt på en hensiktsmessig og forsvarlig måte overfor barn og unge. Lærere er heller ikke forpliktet til å bruke lærebøker. I tilfeller hvor en ser at innholdet i læremidler ikke er hensiktsmessig å bruke, bør ikke undervisningen ta utgangspunkt i disse.

 

Lærere kan lage/bruke andre undervisningsopplegg

Læreplanen er et offentlig styringsdokument som skolen er forpliktet å følge. Når det gjelder kompetansemålene, er disse relativt åpne, og det er derfor rom for å bake mer innhold inn i målene enn det som er hensiktsmessig. 

Dette betyr at undervisningen rundt kjønnsidentitet kan bli ganske ulik, alt etter hva den enkelte lærer velger å legge i kompetansemålet, sett i lys av det øvrige læreplanverket. En lærer har mulighet til å benytte seg av lærebøker (som en ikke er forpliktet å bruke, men som mange benytter seg av siden disse er i tråd med ny læreplan) og andre læremidler/ressurser.

Engasjer deg

Vi er en del av en stor gruppe engasjerte foreldre, lærere, lokalpolitikere, fagfolk, professorer og pastorer som jobber med å eksponere skeiv teori i samfunnet. Støtt vårt arbeid, signer opprop og bli med å beskytte barn fra forvirrende teorier om hvem de er. Du kan stoppe kommunen din fra å kjøpe inn lærebøker med skeiv teori og du har rett til å kreve ansvarlighet og vitenskapelighet på din skole i undervisning om kjønn.

Send en henvendelse

Skroll til toppen